Övriga handlingar

Till denna huvudavdelning hänförs normalt handlingar som inte omedelbart har med arkivbildarens egen verksamhet att göra, eller handlingar som senare återförts till arkivet (t.ex. makulerade lottbrev). Bland de viktigare typerna av material som kan påträffas här, och som ofta är av stor nytta för forskningen, är pressklipp.

 I bankens arkiv finns flera olika serier pressklipp, samlade av olika avdelningar.

Viktigare serier är:

Ö 1 A   PR­avdelningens pressklipp                  1959-1971

Ö 1 F    Direktionssekretariatets pressklipp     1892-1939

Ö 1 G   Inre statistikens pressklipp                    1900-1971