Stiftelsen

Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande bildades 1994 och verksamheten finansieras med medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Stiftelsen har till sitt huvudsakliga ändamål att främja vetenskaplig forskning inom området bank och företagande.

För att möjliggöra sådan forskning avser Stiftelsen samla, organisera och vårda arkiv rörande Stockholms Enskilda Bank, närstående bolag, familjen Wallenberg samt vissa stiftelser. Stiftelsen ska därefter göra arkivmaterialet tillgängligt för vetenskaplig forskning inom ovannämnda område.

Under åren har Stiftelsen tillhandahållit arkivmaterial för varierande forskningsändamål till ett antal disputerade forskare.

Stiftelsen har avslutat digitaliseringen av Stockholms Enskilda Banks arkiv samt fortsatt med digitaliseringen av personarkiven.

Stiftelsen har även en stor bilddatabas och har under åren bidragit med bilder till flera böcker relaterade till familjen Wallenberg och Wallenbergsfären.

#f8f7f4

Arkivet

De arkiv som Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande vårdar är: Stockholms Enskilda Bank under hela dess verksamma period (1856-1971), delar av vissa stiftelser, till exempel Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond samt Investor inklusive närstående bolag.

Familjemedlemmar i bankens ledning

Dessutom förvarar Stiftelsen personarkiv avseende vissa av familjens medlemmar, de som medverkat i bankens verkställande ledning och/eller styrelse: André Oscar Wallenberg, Jacob Agathon Wallenberg, Knut Agathon Wallenberg, Gustaf Oscar Wallenberg, Marcus Wallenberg sr, Oscar Wallenberg, Axel Wallenberg, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg, Marc Wallenberg jr och Peter Wallenberg.

Stiftelsen har inga personarkiv avseende Raoul Wallenberg.

Omfattande arkiv

Totalt omfattar Stiftelsens arkivmaterial cirka 2.000 löpmeter dokument, varav merparten härrör från Stockholms Enskilda Bank. Dessutom finns ett omfattande digitalt material avseende Investor samt bildarkiv.

En beskrivning av arkivet 

#ffffff

Styrelsen

 
Peter Wallenberg Jr
Ordförande
 
Ingrid Sundström
Verkställande ledamot
 
Göran Sandberg
Vice verkställande ledamot
 
Jacob Wallenberg
Ledamot
 
Marcus Wallenberg
Ledamot

Adjungerad

 
Camilla Wallenberg
Adjungerad
#f8f7f4

Vetenskapligt råd

Till Stiftelsen finns  ett vetenskapligt råd knutet. Rådet lämnar med iakttagande av de riktlinjer som styrelsen fastställt rekommendationer till styrelsen i samband med ansökningar om tillgång till stiftelsens arkivmaterial.

Rådet består av:

Professor Susanna Fellman
Avdelningen för ekonomisk historia, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Docent Anders Perlinge
Institutet för Ekonomisk-historisk och Företagshistorisk Forskning (EHFF), Handelshögskolan i Stockholm

Filosofie doktor Björn Åstrand
Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

#ffffff

Historik Stockholms Enskilda Bank

De arkiv som Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande förvaltar består främst av handlingar som härrör från Stockholms Enskilda Banks verksamhet från starten 1856 fram till 1971, samt från de medlemmar ur familjen Wallenberg som varit verksamma i bankledningen. 

I skriften Stockholms Enskilda Banks historia 1856-1971 ges glimtar ur bankens historia. Författare till skriften är professor emeritus Ulf Olsson, Avdelningen för ekonomisk historia, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Stockholms Enskilda Banks historia 1856-1971 

 

Styrelseordförande

1856-1864  Lars Johan Lovén
1864-1871   Victor Cramér
1871-1874   Waldemar Wretman
1875-1881   Henning Hamilton
1881-1898   Fredrik Wretman
1898-1911    Otto Printzsköld
1911-1914     Knut A Wallenberg
1914-1917    Otto Printzsköld
1917-1938   Knut A Wallenberg
1938-1943  Marcus Wallenberg
1944-1946  Johannes Hellner
1946-1950  Robert Ljunglöf
1950-1969  Jacob Wallenberg
1969-1971   Marcus Wallenberg

Verkställande direktör

1856-1886 A O Wallenberg
1886-1911   Knut A Wallenberg
1911-1920   Marcus Wallenberg 
1920-1927 Joseph Nachmanson
1927-1946 Jacob Wallenberg
1946-1958 Marcus Wallenberg
1958-1971  Marc Wallenberg jr
1971           Hans Munck af Rosenschöld

 

#f8f7f4

Historik Investor

Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande förvaltar handlingar som härrör från investmentbolaget Investor AB:s verksamhet från starten 1916 fram till dags dato, med en sjuårig fördröjning. Arkiv från personer som varit verksamma i företagsledningen samt handlingar från dotter- och intressebolag förvaltas också. Ett stort digitaliseringsprojekt avseende Investors arkiv avslutades 2012 och ca 4,5 miljoner digitala filer finns arkiverade.

I den svenska sammanfattningen av Aktivt ägande. Investor under växlande konjunkturer, skriven av professor Håkan Lindgren 1994, ges glimtar ur bolagets historia.

Till Aktivt ägande