Tillgång till arkivet

Stiftelsen har till sitt huvudsakliga ändamål att främja vetenskaplig forskning inom området bank och företagande.

De historiska arkiven för Stockholms Enskilda Bank (1856–1971), närstående bolag (Investor m.fl.) respektive personarkiv för de medlemmar av familjen Wallenberg och andra personer som varit verksamma i bankens eller de närstående bolagens verkställande ledning, är efter skriftlig ansökan tillgängliga för vetenskaplig forskning, dvs. i princip för disputerade forskare, inom området bank och företagande med en tidsfrist på 20 år räknat från dokumentens tillkomst.

Personarkivens tillgänglighet är därutöver begränsad tills dess 20 år förflutit efter den aktuella personens bortgång.

För tillgång till och användning av bildmaterial gäller en särskild bildpolicy.

Ansökan

En skriftlig ansökan ska innehålla uppgifter om syftet med den aktuella forskningen. Blankett ska användas. Till ansökan bifogas de referenser som den sökande önskar åberopa. Varje ansökan prövas främst efter den sökandes vetenskapliga kvalifikationer och projektets vetenskapliga kvalitet.

Det är styrelsen för Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande som i varje enskilt fall med anledning av inkomna ansökningar fattar beslut om tillgång till arkiven efter rekommendationer av det till Stiftelsen knutna vetenskapliga rådet. Den sökande ska i princip vara disputerad och bedriva ett arbete som utgör en del av forskning i ett större vetenskapligt sammanhang.

Stiftelsens styrelse kan även fatta beslut och om eventuella särskilda villkor. Tillgång medges enbart under förutsättning att erhållna uppgifter inte används för andra syften än de i ansökan angivna.

Ansökan skickas till: [email protected]

För ytterligare information kontakta Stiftelsens arkivarie Pehr Hedenqvist.

#f8f7f4

Arkivserier

Här presenteras de från forskningssynpunkt mest centrala serierna i Stockholms Enskilda Banks arkiv.

Syftet med denna summariska översikt är att ge forskare en möjlighet att på förhand bedöma om det är av intresse att gå vidare med en ansökan om tillgång till arkivet.

A  Protokoll

B  Arkivexemplar av utgående handlingar

D  Register och liggare

E  Inkomna handlingar

F  Handlingar ordnade efter ämne

G  Räkenskaper

Ö  Övriga handlingar

Personarkiven

 

Blankettarkiv

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.